Хомеопатията по света

Всяка година все повече нови страни дават официален статут на хомеопатията и нейните медикаменти.
Нека направим кратък обзор на регламентирането на хомеопатията по света.

Хомеопатията в Европейския съюз

Хармонизирането на законодателствата в Европа по отношение на хомеопатичните медикаменти отбелязва обрат в нейното развитие. То представлява официално признаване на хомеопатичните медикаменти по цялата територия на Европейския съюз.

Ако първата директива „медикамент“ приета от Европейския съюз датира от 1965 година, то статутът на хомеопатичния медикамент е признат официално през 1992 когато са приети две директиви засягащи хомеопатичните медикаменти за хуманна и ветеринарна употреба.

Това признание от страна на Общността свидетелства за интегрирането на хомеопатичния медикамент в света на европейските медицина и фармация.

Лекарство като всички други

От влизането в сила на тези две директиви съществуват специфични правила за регистрация на хомеопатичните медикаменти. По отношение на добрата практика за производство, контрол и изучаване на тяхната стабилност те се подчиняват на същите правила на които се подчиняват и останалите медикаменти.

Клиничната, фармацевтична и биологична документация доказва качествата на хомеопатичните медикаменти по същия начин по който това става за за останалите лекарства. безвредността и доказването на правото на хомеопатично приложение и терапевтичните показания почиват на библиографията, на данните от материя медика и на клиничните данни.

Какви са конкретните последици за страните членки?

Европейските директиви за хомеопатичните медикаменти имат за цел да се хармонизират различните разпоредби и да се позволи свободната циркулация на хомеопатичните медикаменти в отделните страни на Общността.

Повечето от тези страни, включително и Франция вече са въвели тези разпоредби в собственото си законодателства.

Взаимно признаване

През 2004 година европейското фармацевтично законодателство се промени. От този момент нататък процедурата за взаимно признаване, която позволява на дадена държава-членка да признае едно лекарство от момента в който то е било регистрирано в друга държава от Общността се прилага и към хомеопатичните монопрепарати.

Световен преглед на статута на хомеопатията

Хомеопатията, която се прилага в повече от 80 страни от близо 100 хиляди лекари, се развива интензивно в Северна Америка и пробива почти навсякъде по света. В наши дни броят на страните, които официално признават правото на съществуване на хомеопатията и на хомеопатичните лекарства не престава да расте.

Създава се правен контекст на съществуването й.

В САЩ институцията FDA (Food and Drug Administration) е възприела от 1938 година Американската Хомеопатична Фармакопея (АХФ). Имаща официална референтна стойност, тя позволявава да се регистрират веществата за производство на хомеопатични медикаменти. За да бъдат пуснати в продажба на пазара хомеопатичните медикаменти трябва да отговарят на изискванията, които АХФ е възприела през 1998 г.

От своя страна Бюрото за алтернативна медицина на NIH (National Institute of Health) разпространява информацията за научната оценка на хомеопатичните медикаменти между пациентите и здравната общност на страната.

В Канада правните разпоредби по отношение на хомеопатичните медикаменти се измениха от 2003 година. Запазвайки един регистрационен номер (DIN-HM) от 1 януари 2004 година хомеопатичният медикамент влиза в списъка на естествените лечебни продукти.

В Бразилия хомеопатията е е медицинска специалност призната от Федералния Съвет по медицина през 1980 година.

В Обединените Арабски Емирства Министерството на здравеопазването създава през 2001 година хомеопатични разпоредби, които се превръщат в зона на влияние за много от страните в региона.

В Индия повече от 250 хиляди лекари-хомеопати и близо 75 хиляди фелдшери предписват хомеопатично лечение. Специалността е записана в националната здравна система на Индия успоредно със западната медицина и двата вида традиционна индийска медицина, Аюрведа и Унани.

Хомеопатичните фармакопеи са признати в целия свят.

Много страни използват, ако нямат своя собствена хомеопатична фармакопея, тези на Франция, на Германия, на САЩ или на Европа. Такъв е случаят с Австралия, Тунис, Мароко, Ливан и Украйна…

Независимо от това, че притежава собствена хомеопатична формакопея, Русия признава и всички останали.

Цени и отношение на Здравните каси

Въпросите за цената и изплащането на стойността на хомеопатичните медикаменти от здравните каси са в сърцето на разискванията по отношение на разходите за здравеопазване и предизвикват разнопосочни дискусии.

В Европейската общност цената на медикамента и процента на възстановяване на сумата са твърде различни поради специфичните здравни политики на различните страни. Още повече, че в тази област все още са валидни вътрешните решения, като решенията на всяка страна членка са с предимство пред решенията на Общността.