По-добро разбиране на механизмите на действие на хомеопатичните медикаменти

Многобройни са проучванията, които доказват съществуването на специфична фармакология на безкрайно ниските дози. Те доказват, че хомеопатичните разреждания имат своето действие и позволяват да се постигне напредък в разбирането на механизма им на действие.

Безкрайно малкото: ефект отвъд практически измеримите концентрации

Още от създаването си хомеопатията се опира на лечебното действие на вещества, чиято токсичност изчезва при приемане на много малки дози, които достигат нивото на „безкрайно малките количества”. Емпирично натрупаният опит потвърждава факта, че разрежданията, които минават отвъд практически измеримите концентрации, притежават биологична или физична активност, която може да се регистрира, да се измери и да се възпроизведе. Ефектите са специфични за разредената субстанция, дори тогава когато в разтвора понякога може да няма нито една молекула от веществото.

Доказано възпроизводими резултати

Нови насоки в научните изследвания: примерът с разрежданията на Gelsemium sempervirens (жасмин от Виржиния) се предписва често за своите успокояващи, анксиолитични и обезболяващи свойства. Група научни работници изказват хипотезата, че този медикамент действа като регулира секрецията на алопрегнанолола (хормон, който се отделя от нервната система). Изследователите са изследвали три хомеопатични разреждания на Gelsemium и на гелсемин, „алкалоидът, който се намира в тинктурата майка от Gelsemium” по отношение на действието върху нервната система. Резултатите показват, че тези разреждания наистина стимулират ефикасно отделянето на алопрегнанолол, особено в 5 и 9 СН.

Разрежданията на хистамин и базофилните клетки

Хистаминът е биохимично вещество, което се освобождава от базофилите при алергични реакции. Едно проучване2 в което участват четири научни центъра показало, че хистаминът (от 15 до 19 СН) потиска активирането на човешките базофилни клетки. Тези резултати са били обект на множество публикации в референтни списания.

Разреждания на аспирин и времето на кървене

Аспиринът удължава времето на кървене и намалява степента на агрегация на тромбоцитите по време на съсирването на кръвта. Във високи разреждания (5 и 15 СН) аспиринът води до обратния ефект. Този модел, който е в основата на техниките за производство на хомеопатични медикаменти се открива в двадесетина публикации.

Изводите от термолуминисценцията

Предмет на физичните изследвания са структурната организация и физико-химичните свойства на високите разреждания. Изследванията в областта на термолуминисценцията показват, че съществува промяна на физическата структура на разрежданията на литиев и натриев хлорид спрямо техния разтворител. Тези наблюдения, публикувани3 през 2003 година днес трябва да бъдат допълнени за да може да се обясни механизма на действие и да се анализират структурните промени, които се получават при импрегнирането на гранулата с разредения разтвор, след това и в живия организъм.

Проф. Луи Рей (*) – Научен съветник на Лабораториите Боарон

louisLouis Rey „Днес имаме право да кажем, че приготвянето на хомеопатични разреждания, чрез разреждане и динамизация, предизвиква постоянни и значителни промени в изначалния разтвор, дори когато теоретичната концентрация на веществото в течността е на практика неизмерима.”

Възпитаник на Висшето еталонно училище в Париж, доктор на науките и университетски професор, Луи Рей преподава физикохимична биология. Най-напред се занимава с проблемите на лиофилизацията, преди да насочи интереса си към изучаването на водата и на високите разреждания чрез термолуминисценция.
(*): Професор Луи Рей почина в края на 2010 г. Боарон загуби своя научен съветник и приятел.

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

[1] VENARD C. : Régulation de la neurostéroidogenèse dans la moelle épinière et le système lymbique par la gelsémine et Gelsemium sempervirens : analyse cellulaire et implications neurophysiologiques. Thèse de doctorat ès science, 2008.

[2] BELON P.;CUMPS J.;ENNIS M.;MANNAIONI P.F.;SAINTE-LAUDY J.;ROBERFROID M.;WIEGANT F.A.C. Inhibition of human basophil degranulation by successive histamine dilutions :results of a Europeanmulti-centre trial. Inflammation Research 1999,48 suppl,p.S17-S18

[3] REY L. : Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A, 2003, 323, p. 67-74