Икономически ефект и полза от хомеопатията за общественото здраве

СЪСТОЯНИЕТО В МОМЕНТА: СЪОТНОШЕНИЕТО ЦЕНА/ЕФИКАСНОСТ Е ПОЗИТИВНО

Фармако-епидемиологичната оценка на хомеопатията позволява измерване на полезността й в медицинската практика и икономика (цена, ефикасност). Всъщност, някои често срещани заболявания, като заболявания на дихателните пътища при детето или тревожни разстройства при възрастни, водят до високи разходи за здравеопазване.

Повтарящи се ринофарингити при децата

Проучване, включващо 499 деца от 18 месеца до 4 години показа, че в сравнение с конвенционалния подход, хомеопатията:

  • позволява да се ограничат рецидивите и усложненията
  • по-малко влошава качеството на живот
  • най-добре отговаря на препоръките на общественото здраве (особено по отношение предписването на антибиотици)

Бронхиолит при кърмачета

В сравнение с традиционния подход за лечение, хомеопатията:

  • значително намалява броя и продължителността на епизодите с остър бронхиолит
  • намалява броя на усложненията
  • е по-икономична за здравно осигуряване
  • спазва препоръките на общественото здраве (по-точно по отношение на предписването на антибиотици и кортикостероиди

Тревожност при възрастни

През 1999 г. едно френско изследване на 394 пациенти сравнява лечение на тревожни разстройства при възрастни провеждано от лекари-хомеопати и лекари не използващи хомеопатия3. Оценката насочва вниманието върху ефективността, удовлетворението и на преките разходи за здравно осигуряване.
Резултатите са се оказали идентични и от двете страни, но с по-малко предписания на психотропни вещества и по-малко отсъствия от работа в групата с приложено хомеопатично лечение.

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

[1] TRICHARD M., CHAUFFERIN G., DUBREUIL C., NICOLOYANNIS N., DURU G. Effectiveness, quality of life and cost of caring for children in France with recurrent acute rhinopharyngitis managed by homeopath or non homeopath general practitioners : a pragmatic, prospective observational study. Disease Management and Health Outcomes 2004, 12(6),p.419-427

[2] TAGNARA J., DEMONCEAUX A., VAINCHTOCK A., NICOLOYANNIS N., DURU G. Etude sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson en médecine ambulatoire. Etude observationnelle prospective à propos de 520 patients. Le Pédiatre 2004,XXXX (204),p.1-7

[3] VAINCHTOCK A., DANSETTEG.Y., NICOLOYANNIS N., DURU G., CHAUFFERIN G., LAMARSALLE L. Medico economic evaluation of anxiety disorders management in outpatient care. Health and System Science 2000, 4 :p.103-115