НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – В ЦЕНТЪРА НА ПРОЕКТА БОАРОН

Открай време, но все по-интензивно от 2005 г., ние полагаме безпрецедентни усилия за иновации в областта на хомеопатията.

Нашите научноизследователски програми се фокусират върху четири общи подхода:

Утвърждаване на оценката за ефективността на нашите лекарства, които вече са се доказали в практиката
Разработване на нови лекарства и изпитване на съществуващите лекарства в нови терапевтични области
Доказване на интереса, който представлява за общественото здраве хомеопатичното лечение
По-добро разбиране на механизмите на действие на високите разреждания

Тези програми включват екипи от университетски изследователи и практикуващи лекари от много страни. Те дават нов тласък на хомеопатията и формират нейното утрешно лице, като потвърждават обосноваността на нашия ангажимент да допринасяме за утвърждаването в дългосрочен план на един терапевтичен метод с по-голямо внимание както към индивида, така и към неговата среда.